Buy Over $499 Get FREE Shipping USA! (Mua Trên $499 FREE SHIP U.S)

Shipping policy

It generally between 4-6 days for us to ship out the order, although we try our best to fulfil your order as soon as possible.
There are times when we are out of stock on the item. If this happens, It takes between 10-14 business days for us to get the products from our vendors. If we are not able to source the products on your order, we will refund you for the item. 

Thông thường, chúng tôi sẽ giao đơn hàng từ 4-6 ngày, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn càng sớm càng tốt.
Có những lúc chúng tôi hết hàng. Nếu điều này xảy ra, phải mất từ ​​10 đến 14 ngày làm việc để chúng tôi nhận được sản phẩm từ nhà cung cấp của mình. Nếu chúng tôi không thể cung cấp các sản phẩm theo đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn.


No Exchange 
No Refund